| Subkrybuj kanał RSS

Regulamin

Regulamin lokalnego serwisu blogowego twoj-kleszczow.pl

Jarosław Rzeźnik, właściciel serwisu twoj-kleszczow.pl udostępnia serwis blogowy (dalej serwis), celem umożliwienia mieszkańcom gminy Kleszczów korzystania z niego w szczególności poprzez publikowanie w nim wpisów własnego autorstwa, a także umieszczanie komentarzy, na warunkach określonych w tym Regulaminie.

I. Definicje
1. twoj-kleszczow.pl – serwis blogowy oferujący możliwość publikowania wpisów własnego autorstwa, na własną odpowiedzialność
2. Wpis – pojedyńczy utwór Użytkownika opublikowany na stronie twoj-kleszczow.pl
3. Komentarz – wpis pod Notką dokonany przez Użytkownika lub odwiedzającego serwis.
4. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z serwisu.
5. Konto Użytkownika – konto umożliwiające publikowanie Wpisów.
6. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika w twoj-kleszczow.pl.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący serwisie

II. Rejestracja konta/dane osobowe
1. Publikowanie Wpisów jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.
2. Podczas rejestracji konta należy podać dane niezbędne do stworzenia Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
3. Właściciel serwisu nie przetwarza informacji podanych podczas rejestracji, ani nie przekazuje ich osobom trzecim.
4. Pełna aktywacja Konta Użytkownika następuje po fizycznym zweryfikowaniu prawdziwości wprowadzonych danych Użytkownika w postaci spotkania w świecie rzeczywistym.

III. Rezygnacja z korzystania z twoj-kleszczow.pl
1. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z serwisu. W tym celu Użytkownik musi wysłać pocztą elektroniczną oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z serwisu. Z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji serwis ma prawo zlikwidować Wpisy i Komentarze.
2. Użytkownik ma prawo pozostawić w serwisie Wpisy i/lub Komentarze, w tym celu powinien wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną.

IV. Przestrzeganie prawa i regulaminu twoj-kleszczow.pl
1. Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z Regulaminem działania serwisu twoj-kleszczow.pl, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w swoich Wpisach lub/i w Komentarzach.
3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
5. Właściciel serwisu ma prawo usunąć treść Wpisu, Komentarza, a także zablokować (czasowo lud definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika w każdym czasie, w szczególności we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

V. Reklamy i licencje
1. Powierzchnia reklamowa w serwisie twoj-kleszczow.pl jest wyłączną własnością właściciela serwisu. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela serwisu umieszczać reklam w serwisie twoj-kleszczow.pl.
2. Serwis twoj-kleszczow.pl nie prowadzi sprzedaży powierzchni reklamowej.
3. Użytkownik niniejszym upoważnia właściciela serwisu twoj-kleszczow.pl do wykorzystania, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wpisów swojego autorstwa we fragmentach w mediach w celu promocji twoj-kleszczow.pl. Upoważnienie zostaje udzielone na okres 5 lat. Jeżeli przed upływem okresu 5-letniego Użytkownik nie wniesie pisemnego sprzeciwu do właścieciela serwisu, prawo do korzystania z Wpisów Użytkownika zostaje przedłużone automatycznie na okres kolejnych 5 lat. Powyższy mechanizm ma zastosowanie do każdego kolejnego okresu 5-letniego. Upoważnienie zostaje udzielone na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawianie,
i) wyświetlanie

VI. Udostępnianie
1. Właściciel serwisu ma prawo według własnego uznania bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) Komentarze lub/i Wpisy (a także całe Konto Użytkownika) lub zablokować Użytkownikowi możliwość osadzania kodu HTML w reakcji na:
a) Łamanie zasad Netetykiety lub zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
b) Działanie na szkodę twoj-kleszczow.pl lub właściciela serwisu, w szczególności poprzez narażanie na szwank dobrego imienia twoj-kleszczow.pl/właściciela serwisu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w domenie twoj-kleszczow.pl.
2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do likwidacji Konta Użytkownika.
3. Właściciel serwisu ma prawo do dokonywania przerw w działaniu serwisu blogowego.
4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie był w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
5. Informacje istotne dla użytkowników serwisu blogowego będą publikowane na stronie http://forum.twoj-kleszczow.pl/
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie w domenie internetowej twoj-kleszczow.pl

Ostatnie komentarze:

 • Zakład termicznego przekształcania odpadów medycznych... (1)
  • Avatar użytkownikaNowy mieszkaniec { Hej, jestem nowym mieszkańcem i temat tych śmieci mnie wyjątkowo smuci. Kto w ogóle tutaj dopuścił takie działalności w strefach? Od kiedy mamy z tym... } – Sep 30, 10:25 PM
 • Przebudowa Głównej- bezradność, niemoc i... (2)
  • Avatar użytkownikaMieszkanka { Podobno pani od sprzątania przesiaduje ostatnio w gminie, to masz taki nadzór nad czystością. } – Sep 30, 10:08 PM
  • Avatar użytkownikaMieszkaniec { Witam,nie koniecznie temat związany z ulicą główną. Jestem bardzo zaniepokojony sytuacją jaka dzieje się w Solparku od kilku tygodni. Jestem ojcem dziecka, które uczęszcza do... } – Sep 28, 10:12 PM
 • Co z odpadami na Głównej? (2)
  • Avatar użytkownikaPrzemysław Grzegorczyk { Pewnie nietrudno, o ile Ekoregion zgłosił w Urzędzie, że nie odbierze odpadów z tego odcinka drogi. Jeżeli zgłosili, to widać w urzędzie nie ma nikogo... } – Aug 15, 11:16 PM
  • Avatar użytkownikaEfka { Tak trudno było w porozumieniu z Komunalką dla tych kilkudziesięciu posesji zorganizować dowiezienie pojemników ze śmieciami do miejsca dostępnego dla śmieciarki z Eko-Regionu? Przemek tym... } – Aug 15, 3:10 PM
 • Kleszczów kontratakuje! (2)
  • Avatar użytkownikaKika { A nie pisałam!!! Radny wrócił z urlopiku i juź to dzięki niemu rada podjęła uchwałę no i oczywiście jego ruchowi na Facebooku. Źałosne to trochę.... } – Jul 15, 11:42 AM